Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer of telefoon worden geplaatst als je een website bezoekt. Ook deze website plaatst cookies.

De cookies op deze website:

 • zorgen dat de website naar behoren werkt,
 • onthouden je instellingen tijdens en tussen bezoeken aan deze website,
 • verbeteren de snelheid/veiligheid van de website,
 • geven je de gelegenheid om pagina's te delen met een aantal social media (maar niet met Facebook, want daarvan is het zeker dat ze je privacy niet respecteren),
 • helpen mij mijn website te verbeteren, zodat ik mijn brood kan blijven verdienen met mijn teksten en verhalen.

De cookies gebruik ik niet:

 • om persoonlijke, identificeerbare informatie te verzamelen,
 • om gevoelige informatie te verzamelen,
 • om informatie door te geven aan advertentienetwerken,
 • om persoonlijke/identificeerbare gegevens aan derden door te geven,
 • om commissie te betalen/ontvangen.

Toestemming geven om cookies te gebruiken

Als de browser waarmee je op deze website komt cookies accepteert, geldt dat als toestemming om cookies te plaatsen.
Wil je die toestemming niet geven, wil je cookies verwijderen en ook voor de toekomst weigeren? Lees hoe je cookies kunt uitzetten.

 

Meer over de cookies op deze website


Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

Cookies om de website te laten functioneren

Voor sommige functies op deze website zijn cookies nodig.
Het gaat om deze functies:

 • Het bestelformulier en de betaalfunctie
 • Je zoekinstellingen onthouden
 • De reactieformulieren op de contactpagina en het blog

Wil je deze cookies niet, dan zit er niets anders op dan deze website te verlaten en in je browser je geschiedenis te wissen.

Cookies van derden

Zoals de meeste websites, gebruikt ook deze website functionaliteiten van 'derde partijen', zoals bijvoorbeeld een geëmbedde youtubevideo. Op deze site zijn de volgende cookies in gebruik:

Uitzetten van deze cookies is mogelijk. Dan werken alleen de betreffende functies niet.

Social media cookies

Onderaan de meeste pagina's staan knoppen waarmee je de inhoud kunt delen op social media. Elk social medium heeft een eigen privacybeleid, dat mede afhankelijk is van de instellingen van jouw browser.

Cookies worden geplaatst door:

Cookies in het kader van website-statistieken

Ik gebruik cookies om inzicht te krijgen in bezoekersaantallen en bijvoorbeeld om te weten welke technologieën bezoekers gebruiken en of de website toegankelijk is. Ook kan ik zien hoe lang welke pagina bekeken wordt. Dit helpt me mijn website te verbeteren. Deze 'analytics' geven me daarnaast informatie (geanonimiseerd) hoe men op de website terecht is gekomen (bijvoorbeeld via een zoekwoord in Google of via een directe link vanaf een andere website) en of iemand hier al eerder is geweest. Ook deze informatie is bedoeld om mij te helpen mijn website te verbeteren.

Ik gebruik Google Analytics voor dit doel.

Uitzetten cookies

Je kunt je browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. (Lees hoe je dat doet). Maar misschien betreft jouw cookie-zorg alleen de "spyware". In dat geval is het doeltreffender om niet de cookies uit te schakelen, maar anti-spyware software te installeren die automatisch 'invasieve' cookies verwijdert. Informatie over antispyware software in relatie tot cookies.


Ten slotte

De informatie over cookies op deze website is samengesteld met behulp van Attacat Internet Marketing http://www.attacat.co.uk/. Wil je ook zoiets op jouw website, gebruik dan hun gratis cookie audit tool.

Het is heel prettig samenwerken met Hilda. Ze is zorgvuldig en zelfstandig in haar redactionele werk; ze schroomt niet om met ideeën te komen, maar overlegt (als dat nodig is) altijd of dít is wat je als opdrachtgever wilt. Betrouwbaar is ze ook: bij een maandblad zit er weinig speling in de planning – Hilda levert haar teksten altijd op tijd aan.

november 2016,
Esther van der Panne,
eindredacteur van Open Deur

24 mei 2018

Dit privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Algra Tekst & Verhaal.


Delen met derden
Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van deze site en behandel de verstrekte informatie vertrouwelijk. Ik zal uw gegevens nooit aan derden verkopen.
Gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit nodig is:
• voor de uitvoering van een overeenkomst met u, bijvoorbeeld in de samenwerking met collega’s om een opdracht voor u uit te voeren.
• om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het geven van inzage in financiële transacties aan de belastingdienst.


Persoonsgegevens
Gegevens die u verstrekt als u gebruik maakt van mijn diensten of bij het invullen van een contactformulier, verwerk ik voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
Het kan om de volgende persoonsgegevens gaan:
• uw voor- en achternaam
• uw adresgegevens
• uw telefoonnummer
• uw e-mailadres
• aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken.
Deze gegevens zijn nodig om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, in het kader van een met u gesloten (koop)overeenkomst of om u te informeren over de voortgang van een opdracht.
Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, worden uw naam en e-mailadres verwerkt voor het verzenden van de nieuwsbrief, maar de eerlijkheid gebiedt me te vermelden dat ik al in geen jaren een nieuwsbrief heb verstuurd. Mocht ik toch ineens weer enthousiast nieuwsbrieven gaan sturen en u wilt 'm niet meer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven met de link die in elke nieuwsbrief wordt meegestuurd.

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld of, als er sprake is van een koopovereenkomst of opdracht, zolang de belastingdienst ondernemingen daartoe verplicht (5 jaar).
Ik zorg voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes die door een website op uw computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren en dergelijke. Algratekstenverhaal.nl maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen: Twitter, LinkedIn, Delicious en RSS-feed. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Algratekstenverhaal.nl plaatst zelf geen tracking cookie op uw computer.

Google Analytics
Algratekstenverhaal.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken. De zo verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Algra Tekst & Verhaal. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Algra Tekst & Verhaal heeft hier geen invloed op. Algra Tekst & Verhaal heeft Google geen toestemming gegeven om via Algra Tekst & Verhaal verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, antwoord op uw verzoek.


Disclaimer
Ik kan de inhoud van dit privacybeleid wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het vermelden van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


Vragen?
https://algratekstenverhaal.nl is de website van Algra Tekst & Verhaal.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27271526.
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene voorwaarden

Van: Algra Tekst & Verhaal
gevestigd en kantoorhoudende: Noorderstraat 15, 9981CL Uithuizen
KvK 27271526
hierna te noemen: opdrachtnemer.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
opdrachtnemer: Algra Tekst & Verhaal;
opdrachtgever: degene die de opdracht aan opdrachtnemer verstrekt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1 Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst die opdrachtnemer met een
opdrachtgever sluit. In onderling overleg kunnen de voorwaarden vooraf schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.
2 Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde voorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

Artikel 3. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 4. Offerte en overeenkomst
1 De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
2 Een opdrachtgever verklaart zich akkoord met de offerte door binnen de daarin genoemde geldigheidstermijn een ondertekend exemplaar van de prijsopgave aan opdrachtnemer retour te zenden. Dit geldt als een overeenkomst. Een e-mail voor akkoord telt als overeenkomst, wanneer de opdrachtgever een bevestiging van ontvangst door opdrachtnemer heeft ontvangen.
3 Opdrachtnemer is niet verplicht tot levering van een deel van het werk tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel in de offerte opgegeven prijs.
4 De opdracht heeft betrekking op een concepttekst en eenmaal een eenvoudige herziening daarvan na overleg met de opdrachtgever, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 5. Uitvoering van de werkzaamheden
1 Opdrachtnemer verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende
professionele normen, de opdracht en de toelichting daarop. Als het werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de voorkeurspelling geschreven zijn, tenzij vooraf een andere spelling wordt overeengekomen.
2 Opdrachtnemer heeft het recht, indien nodig, werkzaamheden door derden te laten verrichten.
3 De opdrachtgever verstrekt aan opdrachtnemer tijdig de voor de opdracht noodzakelijke gegevens. Blijft de opdrachtgever in gebreke, dan is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, kan opdrachtnemer werkzaamheden opschorten tot de opdrachtgever de voorgaande fase heeft goedgekeurd en het voor die fase overeengekomen honorarium heeft betaald.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1 Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Hierover wordt een aparte afspraak over de honorering gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en werkzaamheden tegen het afgesproken uurtarief betaald moeten worden.
2 Indien de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is opdrachtnemer niet verplicht verdere diensten of teksten te leveren. Opdrachtnemer heeft wel recht op betaling voor reeds verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 7. Auteursrecht en licentie
1 Alle intellectuele eigendomsrechten van het product blijven bij opdrachtnemer berusten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
2 Opdrachtnemer geeft bij levering toestemming voor eenmalige publicatie, uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
3 Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds goedgekeurd of in gebruik zijnd product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
4 Elk niet overeengekomen gebruik wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. In dat geval komt opdrachtnemer een vergoeding toe van driemaal het overeengekomen honorarium. Indien geen honorarium overeengekomen is, geldt drie maal het uurtarief maal de aan het product gewerkte uren.
5 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
6 Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de opdrachtnemer.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst door opdrachtnemer
1 De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:
- in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet tijdig nakomt;
- indien een door de opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst gevraagde zekerheidsstelling voor de nakoming uitblijft;
- bij faillissement of surséance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming;
- bij liquidatie van het bedrijf.
2 In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, waarna de vordering van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar is, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Gebreken, klachttermijnen
1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen zeven dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
2 Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag opdrachtnemer voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.

Artikel 10. Betaling
1 Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen zeven dagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium of de editie waarvoor de bijdrage bestemd is.
2 De betalingstermijn is veertien dagen na levering. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het verrichte werk. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de op de factuur vermelde uiterste betaaldatum. Hiervoor is geen nadere ingebrekestelling nodig. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het opdrachtnemer vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen.

Artikel 11. Vrijwaring
De opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de opdrachtnemer.

Artikel 12. Geschillen
Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van opdrachtnemer of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

Laatst gewijzigd: 5 november 2020

Met een schok landde ik op mijn stoeltje in de vierde klas bij meester Wester.
'Hilda heeft goed geluisterd,' zei hij, 'haar mond staat nog open.'
De hele klas keek mijn kant op. Ik werd er verlegen van. Snel klapte ik mijn kaken op elkaar.
Het was zo mooi en spannend geweest, waar meester Wester ons mee naartoe had genomen in zijn verhaal. Een uitgestrekt bos met ridders, dappere jonkvrouwen en strijd tegen het kwaad.
Terug op mijn stoeltje bleef iets van dat ridderbos achter in een hoekje van mijn geest. Alsof ik er zelf was geweest.

Dat is wat verhalen doen.
Verhalen nemen je mee, ze laten je iets ervaren. Ze geven je speelruimte en stof tot nadenken.

Ik schrijf verhalen in opdracht en teksten die zin hebben.

Dat doe ik ook voor bedrijven en organisaties.
Teksten voor websites, jaarverslagen en folders maken meer indruk als ook de kracht van verhalen wordt gebruikt. Ze scheppen een wereld en geven een tekst persoonlijkheid zonder opdringerig te zijn.

Als tekstschrijver zoek ik naar de kern van een organisatie, project of dienst. Die zet ik zo op papier dat de lezer erdoor wordt geboeid.
Klanten merken het verschil. Lezers die bij uw organisatie passen, zullen zich erin herkennen en contact met u opnemen.

Lees verder:

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op.

Ik heb een boek uitgegeven over het leven met mijn blindengeleidehond Mees. Via via kwam ik terecht bij Algra Tekst & Verhaal.
Ik heb de samenwerking met Hilda als zeer prettig ervaren. Ze gaf nuttige redactionele aanwijzingen zonder dat ik het gevoel kreeg dat de tekst niet meer van mij was. Ook heb ik weer het nodige geleerd over de Nederlandse taal. Ze gaf me echt het gevoel dat mijn boek het waard is om gelezen te worden.

December 2014
Lotte Bloemendaal
Auteur van Mees. Eyeopeners over het leven met een blindengeleidehond. (Brave New Books, 2014)

Werk

Hilda Algra 2023Via allerlei zinvolle omwegen ben ik uitgekomen bij het werk dat ik het liefste doe: schrijven!
Het liefst schrijf ik verhalen. Of ik maak iets verhalends van zakelijke teksten.
Het gaat bijna altijd - direct of indirect - over mensen en de manier waarop ze met elkaar omgaan. Vaak over zingevingsvragen. En over de rol die deze vragen spelen in het leven van alledag.

Bij 'zingeving' denken mensen al gauw aan geloof.
Ik heb een theologische achtergrond, wat me helpt om thema's rond geloof in een perspectief te plaatsen.
Maar zingeving is veel meer. Ook wie niks heeft met geloof kan intensief bezig zijn met vragen die de kern van het bestaan raken. Vragen als: Wat is de zin van het leven, van mijn leven? Wat wil ik echt gedaan hebben voor ik dood ga? Wat of wie bezielt me? 

Sommigen zoeken het antwoord buiten zichzelf, anderen diep van binnen.
De manier waarop mensen zoeken, kleurt hun levensweg en keuzen. Het is die zoektocht en die levensweg die me mateloos boeit.

Manier van werken

Kwaliteit vind ik belangrijk, maar dat vindt elke andere tekstschrijver. Wat mij onderscheidt van een deel van mijn collega's, is dat ik niet snel even veel vlotte tekst lever. Ik zoek liever de diepte en neem daarvoor iets meer tijd. Een tekst die klaar is, laat ik nog een nachtje (of twee) bezinken. Als ik er dan nog tevreden over ben, is de tekst pas echt klaar.

Ik wil dat mensen die ik interview erop kunnen vertrouwen dat hun verhaal bij mij in goede handen is. Ik probeer de kern te raken en die duidelijk, maar genuanceerd over te brengen. Het betekent ook dat ik niet wil meewerken aan een verhaal dat misbruikt wordt voor een oneigenlijk doel. Eerlijkheid, betrouwbaarheid en openheid over motieven staan bij mij voorop.

Bij navertellingen van Bijbelverhalen ga ik even serieus, maar toch speelser te werk. Ik probeer de dynamiek van een verhaal boven tafel te krijgen en het zo onder woorden te brengen dat de kern ook jonge lezers uitdaagt. Geen zoete broodjes, geen vrome praatjes, maar recht voor z'n raap, in krasse bewoordingen. En als het kan met humor. Ik heb een hekel aan het verhaaltje-met-een-moraaltje.

Redactie is weer een ander vak. Dat doe ik met strenge pen. Ik ben pas tevreden als iemand het stuk na een gebroken nacht ook nog kan volgen.

Opleidingen en cursussen

 • Prentenboek schrijven - Scriptplus, 2015
 • Proza voor Kinderen - Scriptplus, 2012-2015
 • Zoekmachinevriendelijk schrijven (SEO) - Lancelots, 2009
 • Forum Hogeschool voor Journalistiek: cursus en studieroute journalistiek (2000, 2004/2005) en modules interview en feature (achtergrondreportage)
 • HBO Theologie (pastoraat), 1992
 • Sociale Academie (cultureel werk/vormingswerk), Ede 1982

Deze combinatie van opleidingen zorgt voor een brede basiskennis op het gebied van mensen, hun interacties, drijfveren en inspiratiebronnen en vakkennis op het gebied van verhalend schrijven. Die kennis wordt nog elke dag ververst met praktijkervaring.

 

“Hilda heeft mijn e-boek geredigeerd. Zij is professioneel en tegelijkertijd ook heel toegankelijk. Je voelt meteen een klik. Ze is accuraat, reageert vrijwel onmiddellijk - en uitvoerig! - op e-mails waarin zij kwalitatief goede en opbouwende kritiek levert. Ze is betrouwbaar, houdt zich aan haar afspraak en neemt eigen initiatieven. Ik zou Hilda zeker vaker inhuren.”


1 juli 2011
Monique Appels, De Honden Universiteit

“Hilda Algra heeft voor een persoonlijk project een fantastisch persbericht samengesteld uit een brei aan informatie. Als ik weer een tekstschrijver nodig heb, zal ik Hilda zeker weer inschakelen. Het was een hele plezierige samenwerking!"


17 mei 2011,
Sofia Grondman, sfgDesign

Hilda schrijft vanaf het prille begin bijdragen in de 12+ Bijbelrubriek van Oase Magazine, ons tijdschrift voor dagopeningen in het voortgezet onderwijs. De bedoeling van die rubriek is om Bijbelverhalen op zo'n manier te vertellen, dat ze toegankelijk zijn voor jongeren van nu. Geen gemakkelijke opgave, want er is tussen de Bijbelse tijd en nu een forse kloof te overbruggen. Hilda kan dat heel goed. Ze bedient zich van krachtige taal en weet meestal een interessante invalshoek te kiezen, waardoor het Bijbelse gebeuren transparant wordt en je er iets van het leven van nu in kunt herkennen. En als dat lukt, word je als lezer of luisteraar beslist geraakt.
Naast de Bijbelrubriek heeft Hilda verschillende verhalen geleverd voor het materiaal dat we voor de viering van de christelijke feesten aan abonnees meeleveren via de website.
Ik zou Hilda niet graag missen bij Oase Magazine. Ze behoort beslist bij de top 10 van vaste medewerkers.


9 augustus 2010,
Desire Brokerhof, Oase Media